martes, 15 de noviembre de 2011

Reglament Brevets Randonneur

REGLAMENT dels BREVETS DES RANDONNEURS MONDIAUX
De 200, 300, 400, 600 i 1000 km.

Article 1: L’Audax Club Parisien és l’únic club en tot el mon, que pot homologar un Brevet des Randonneurs Mondiaux. Cada brevet realitzat, a partir de l’any 1921 ha estat registrat amb un número d’homologació atribuït per ordre cronològic de recepció.

Article 2: En els Brevets dels Randonneurs hi pot participar qualsevol cicloturista amb llicència federativa i l’assegurança corresponent. Els menors d’edat poden participar si porten una autorització paternal en la qual eximeixin de qualsevol responsabilitat l’Audax Club Parisien, l’Associació Catalana de Randonneurs i la societat organitzadora, també aportarà un certificat d’un metge esportiu, de menys de 6 mesos, en el qual quedi palesa la aptitud d’aquest menor per a realitzar el brevet.
S’admeten tot tipus de màquines (bicicletes) mogudes, tant sols, per la força muscular. 
Els participants han d’anar equipats amb el corresponent casc protector.

Article 3 : Per participar en un brevet el cicloturista ha d’omplir un formulari d’inscripció i abonar un dret de participació fitxat per el club organitzador.

Article 4 : Cada participant ha d’estar assegurat en Responsabilitat civil, la gran majoria de les llicències de la Federació de Ciclisme porta aquesta assegurança inclosa. Al recollir la documentació el participant ha de presentar la llicència amb la informació sobre l’assegurança de Responsabilitat Civil. Els responsables del club organitzador han de defugir tota inscripció de qualsevol participant no assegurat.

Article 5 : Cada participant es considerat com un excursionista personal, ha de respectar el codi de circulació i totes les senyalitzacions oficials.
Ni l’Audax Club Parisien, ni L’Associació Catalana de Randonneurs com a associació de referència, ni les societats organitzadores així com el representant ACP podran ser senyalats com a responsables dels accidents que puguin esdevenir durant un brevet.

Article 6 : Durant la circulació de nit, les màquines han d’estar equipades amb llums al davant i al darrera, han d’estar fitxats sòlidament a les màquines i s’han de poder connectar en qualsevol moment. Cal preveure un doble joc de llums. Els llums situats al casc o a altres llocs que no siguin la bicicleta es consideren llums accessòries. No es permet portar el llum del darrera amb intermitències. Els organitzadors refusaran la sortida als participants que el seu enllumenat no estigui conforma a lo descrit. Cada participant ha de connectar el seu enllumenat al fer-se de nit, així com en tot moment quan la visibilitat sigui insuficient ( pluja, túnels, boira ...) tant si circula sol com en grup, cadascú ha de connectar els seus llums. Es recomana els vestits clars i els braçalets reflectors,  i per la circulació de nit es obligatori portar posada una armilla o casulla reflectora.
Qualsevol infracció sobre aquestes mesures, constatades en un control, comportarà la no homologació del brevet.

Article 7 : Cada excursionista ha de proveir-se ell mateix de tot lo que necessiti per a la realització del brevet. No s’autoritza cap servei organitzat de preparadors, entrenadors, o altres serveis com el de cotxe seguidor sobre la ruta, a excepció dels llocs indicats a la sortida com llocs de control. Els participants que incompleixin aquest article quedaran exclosos i no se’ls homologarà el brevet.
En el cas que a la sortida d’un brevet els organitzadors agrupin voluntàriament uns participants, ningú està obligat a romandre dins del grup, doncs la velocitat és lliure i per tant podran sortir del grup quan vulguin. Si es dona el cas de servei motoritzat d’obertura de ruta, no es podrà passar al davant d’aquest servei.
Cap excursionista es podrà erigir com a director o cap de grup, ja sigui a través de títols com “capità de ruta” o de signes distintius com braçalets o mallots especials etc.
La quantitat d’individus que formen un grup ha d’estar conforme a la legislació vigent.
Cada participant ha de vestir i comportar-se de forma correcte.

Article 8 : A la sortida cada participant rep un carnet de ruta i un itinerari, en el que figuren un cert nombre de llocs de control, a cada un d’ells el participant té l’obligació de fer-se controlar l’esmentat carnet de ruta. Els organitzadors poden igualment preveure un o diversos controls secrets.

Article 9 : En el cas de que fallés un control establert per el club organitzador, l’excursionista haurà de segellar el carnet de ruta en qualsevol altre comerç, estació de servei, etc.  en el que es pugui llegir el nom de la localitat d’aquest control. En cas de impossibilitat d’obtenir aquest segell (control de nit), l’excursionista podrà passar el control per correu, enviant des d’aquesta localitat, una targeta al responsable de l’organització, indicant: lloc, dia, hora de pas, nom i cognoms i signatura, a la vegada anotarà, en el carnet de ruta, “carta postal” afegint-hi el dia i l’hora en que es tira la postal a la bústia de correus. (Si hom preveu aquest cas cal portar la targeta des de la sortida amb el segell corresponent).
En el carnet de ruta, dins les caselles de tots els controls,  s’ha de indicar la hora de pas i el dia per els brevets que duren més de 24 hores.
La mancança d’un sol segell de control, una hora de pas no indicada o la pèrdua del carnet de ruta (encara que sigui en els últims trams) comporta la no homologació del brevet. Cada participant ha de fer-se controlar ell mateix el seu carnet de ruta. (No ha de passar el control un familiar o un seguidor, etc.)

Article 10 : Els temps màxims en realitzar un brevet son: 13h 30m pel de 200 km, 20 h 00 pel de 300 km, 27h 00 pel de 400 km, 40 h 00 pel de 600 km, i 75 h 00 pel de 1000 km.
El pas per cada control s’efectuarà en un interval de temps entre l’obertura i el tancament del control, calculats sobre unes velocitats mitjanes extremes de 15 i 30 km/h per als controls situats entre 1 i 600 km,  entre 601 i 1000 km els marges dels controls son entre 11,428 i 30 km/h.
Si un excursionista arriba endarrerit en un control, els organitzadors podran permetre continuar el brevet si el retard  es degut a un fet imprevisible o independent de la voluntat del excursionista, com una parada per ajudar un accident, o una carretera tallada. Un problema mecànic, el cansament, la manca de forma física, un tortell, etc. no son raons vàlides per excusar un retard.
Fora dels casos indicats el cicloturista ha de respectar el ventall horari, no fer-ho comporta la no homologació del brevet, de la mateixa manera s’actuarà si el cicloturista te com a objectiu rodar dins del temps límit.

Article 11 : Tot frau comportarà la exclusió del participant en totes les organitzacions del Audax Club Parisien.

Article 12 : A l’arribada cada participant haurà de signar el carnet de ruta i lliurar-lo al organitzador. Un cop el club organitzador el tingui homologat es tornarà al participant. En cap cas es facilitarà un duplicat d’aquest document, encara que sigui per pèrdua.
Els Brevets de Randonneur no son de competició, no s’establirà doncs cap classificació per temps.
El participant podrà adquirir una medalla especial quan el brevet estigui homologat, es per això que s’haurà de fer la comanda i liquidar el seu import en el moment de lliurar el carnet de ruta a l’arribada.

Article 13 : Les medalles que constaten la realització d’un brevet imiten els colors dels metalls olímpics, son de color bronze (200 km), plata (300 km), or mate (400km), or lluent (600 km), i platí (1000 km). El model canvia el any després de la PBP. El import de la medalla serà indicat per el club organitzador.
Súper Randonneur: Es un reconeixement als cicloturistes que hagin completat dins del mateix any, la sèrie de brevets de 200, 300, 400 i 600 km, consisteix en una medalla  indicant aquesta distinció. El cicloturista que la sol·licita ho ha de fer al seu club organitzador de brevets, cal indicar els números d’homologació dels seus brevets i fer efectiu l’import de la medalla.

Article 14 : Un participant no pot realitzar altres proves quilomètriques sobre tot o una part del recorregut d’un brevet de Randonneur Mondiaux.

Article 15 : Tots els muntatges i activitats al voltant dels BRM dins d’una zona geogràfica, tals com jocs, llistats, records, “xalanges” (campionats) etc. ja sigui agafant cicloturistes individualment o a clubs, en tenen la competència exclusiva el representant ACP i la seva associació de referència.

Article 16 : Els Brevets (BRM) i els organitzadors només podran figurar en el calendari ACP en la seva zona geogràfica d’origen, qualsevol que sigui el lloc de sortida o la residència dels membres afiliats al club organitzador. ( Article d’interès per a clubs en zones frontereres).

Article 17 : El fet de participar en un brevet (BRM), els cicloturistes accepten la publicació de la seva identitat i del temps en realitzar-lo dins dels resultats publicats pels interventors. En cap cas la seva identitat podrà ser utilitzada amb fins comercials o ser tramesos a un tercer per aquesta finalitat.

Article 18 : El sol fet d’inscriure’s i prendre la sortida d’un brevet (BRM), implica per la part interessada l’acceptació íntegre del present reglament. Tota queixa o reclamació, per qualsevol motiu, es formularà per escrit i s’enviarà, dins de les 48 hores següents a l’acabament de la prova,  als organitzadors, ells l’examinaran i la trametran junt amb les seves opinions al representant ACP del país per decidir després de contemplar les dues parts.

Article 19 : En cas d’apel·lació del interessat, la carpeta amb la documentació s’enviarà al Comitè Director de l’ACP. El Comitè Director de l’ACP regularà, sense possibilitat de rèplica, els casos i els litigis que aquest reglament pugui haver omès.    


REGLAMENTO de los BREVETS RANDONNEUR MONDIAUX

de 200 Km. hasta 1000 Km.

Articulo 1 : Solamente el Audax Club Parisien tiene  la potestad de homologar los Brevets de Randonneur Mondiaux en todo el mundo. Cada brevet realizado a partir del año 1921 ha estado registrado bajo un número de homologación atribuido por orden cronológico de recepción.

Articulo 2 : Estos Brevets están abiertos a todo excursionista miembro o no de un club, de una sociedad o de cualquier federación, que esté cubierto por un seguro de Responsabilidad Civil. Se acepta la participación de  menores si además presentan una autorización paterna, librando de responsabilidad al Audax Club Parisien y a las sociedades organizadoras, así como un certificado médico de aptitud física de menos de 6 meses.
Se admite todo tipo de máquina mientras sean movidas solamente por la fuerza muscular.
Los participantes deben ir equipados con el casco protector reglamentario.

Articulo 3 : Para efectuar un brevet, el excursionista debe rellenar un boletín de inscripción y satisfacer un derecho de participación fijado por el club organizador.

Articulo 4 : Cada participante debe estar asegurado en responsabilidad civil, ya sea por intermedio de su federación, ya sea por intermedio del organizador local (seguro de un día) o por un seguro personal, (atención, la mayor parte de los seguros multirriesgo no cubren a sus adheridos que participen en pruebas organizadas y en las que se paga inscripción). Al hacer la inscripción al brevet se debe ir provisto de un documento (licéncia) que mencione claramente la cobertura de responsabilidad civil (R.C.) o un certificado que haga fe de ello, si no se tiene y el organizador no propone la suscripción de un seguro R.C. a la salida de su brevet, rehusará la suscripción de los no asegurados.

Articulo 5 : Cada participante es considerado como un excursionista personal, y debe respetar el código de circulación y todas las señalizaciones oficiales.
El Audax Club Parisien, las sociedades organizadoras, el representante ACP y su asociación de referencia no pueden en ningún caso ser tomados como responsables de los accidentes que pudieran sobrevenir a lo largo de un brevet.

Articulo 6 : Para la circulación de noche, las máquinas deben estar provistas de un alumbrado delantero y trasero fijado solidamente y que pueda ponerse en marcha en cualquier momento   (se tiene que prever unas bombillas de recambio; se recomienda un doble sistema de alumbrado). Se prohíbe el alumbrado trasero intermitente. Los organizadores rehusaran la salida a los participantes que su alumbrado no esté conforme a lo indicado. Cada participante debe conectar su alumbrado al anochecer, así como en todo momento donde la visibilidad no sea suficiente (lluvia, niebla, túneles, ....), tanto si se circula en solitario como en grupo, cada uno debe conectar sus luces de alumbrado. Se recomienda los vestidos claros y los brazaletes reflectores para la circulación de noche y es obligatorio llevar puesto un chaleco o una casulla reflectante.
Toda infracción a estas medidas, constatadas en un control, comportará la no homologación del brevet.

Articulo 7 : Cada excursionista debe proporcionarse el mismo todo lo que necesite para la realización de su brevet. No se autoriza sobre el recorrido del brevet, a excepción del lugar de los controles, ningún servicio organizado de entrenadores, preparadores y otros servicios con coche seguidor. Los participantes que incumplan este articulo, serán excluidos sin mas.
En el momento de la salida, los organizadores pueden agrupar a los participantes hasta la salida de la ciudad, en este caso nadie puede adelantar al vehiculo que abre la ruta, a partir de este momento los grupos son libres y nadie puede obligar a circular en grupo dado que la velocidad es libre, los participantes tienen el derecho absoluto de salirse de este grupo en todo momento. Ningún excursionista se podrá erigir como director de un grupo. Los signos distintivos (brazaletes, mallots, etc...) así como los títulos (por ejemplo : capitán de ruta) no son autorizados. La cantidad de individuos que formen un grupo ha de estar conforme a la legislación vigente.
Cada participante ha de vestir y comportarse de forma correcta.Articulo 8 : A la salida, cada participante recibirá un carnet de ruta y un itinerario, en el que figurarán un cierto número de lugares de control, donde el participante tendrá la obligación de hacerse controlar el mencionado carnet de ruta. Los organizadores pueden igualmente prever uno o varios controles secretos; por esta razón y por cuestiones del seguro, el participante está llamado a respetar el itinerario que se le ha remitido a la salida.
Los organizadores deben utilizar obligatoriamente los carnets de ruta creados expresamente por el Audax Club Parisien o bien los carnets de ruta propuestos por el representante ACP de su zona geográfica en cual caso serán aprobadas por el Audax Club Parisien.

Articulo 9 : En caso de que un control preciso designado por el organizador fallase, el excursionista tendrá que sellar el carnet de ruta en cualquier comercio, estación de servicio, etc., en el que se pueda leer el nombre de la localidad de este control. En caso de imposibilidad de obtener este sello (control de noche) , el excursionista podrá:  1) enviar, desde esta localidad, una postal al responsable de la organización indicando lugar, día, hora de paso, nombre, apellidos y club, en cual caso dentro la casilla de control del carnet de ruta indicará “CP” (carta postal), el día y la hora que se echa la postal al buzón. 2) Responder sobre el carnet de ruta a una pregunta sobre un punto característico del lugar de control. La opción sobre la pregunta está a al discreción del organizador, control por control.
En el carnet de ruta, dentro cada casilla de control, el participante debe indicar la hora de paso, así como el día para los brevets de mas de 24 horas, para ello debe informarlos que lo tengan presente.
La falta de un sello, una hora de paso no indicada o la pérdida del carnet de ruta (aunque sea en los últimos tramos) comportara la no homologación del brevet. Cada participante debe hacerse controlar personalmente su carnet de ruta.

Articulo 10 : Los tiempos empleados para efectuar cada brevet están en función de la distancia: 13h30 (200 km), 20h (300 km), 27h (400km), 40h (600 km) y 75h (1000 km).
El paso dentro de cada control se efectuará entre una hora de apertura y una de cierre mencionadas sobre la carta de ruta, calculadas sobre unas velocidades medias extremas de 15 y 30 km/h para los controles situados entre 0 y 600 km, de 13,5 y 30 km/h para los controles entre 601 y 1000 km.
Si un excursionista llegase retrasado en un punto de control, el organizador le permitirá continuar si este retraso es debido a un acontecimiento imprevisto e independiente de la voluntad del excursionista, como una parada para ayudar un accidentado o una carretera cortada. Un problema mecánico, la fatiga, la falta de forma física, las “pájaras” etc. No son razones válidas para excusar un retraso.
Fuera de los casos precedentes, el excursionista debe respetar este abanico horario intermedio, no hacerlo significa la no homologación del brevet, igualmente si este se pretende efectuar dentro del tiempo límite.

Articulo 11 : Todo fraude comportará la exclusión del participante en todas las organizaciones del Audax Club Parisien.

Articulo 12 : A la llegada cada participante tendrá que firmar su carnet de ruta y entregarlo a los organizadores. Se devolverá después de la homologación. No se facilitará ningún duplicado ni en caso de perdida de este documento.
Estos brevets no son competiciones, no se establecerá pues clasificación por tiempos.
El participante podrá adquirir una medalla especial cuando el brevet esté homologado, para lo cual se tendrá que hacer el pedido y liquidar su importe en el momento de entregar el carnet de ruta a la llegada.

Articulo 13 : Las medallas que constatan la realización de un brevet son de color bronceado (200 Km.), plateado (300 Km.), rojo (400 Km.), dorado (600 Km.) y capeado de plata (1000 Km.). El modelo cambia, en principio,  el año después de la PBP. El precio de las medallas será indicado por los organizadores del brevet.
Súper Randonneur: Distinción reconocida a los excursionistas que hayan completado, dentro del mismo año, la serie de brevets 200, 300, 400 y 600 Km. Una medalla (nominal los años de PBP) indicando esta distinción se entregará al excursionista que la pida a su club organizador de brevets, indicando los números de homologación de sus brevets y haciendo efectivo el importe de esta medalla.

Articulo 14 : Un participante no puede efectuar otra prueba quilométrica sobre todo o parte del recorrido de un Brevet de Randonneur Mondiaux.

Articulo 15 : Todos los montajes y actividades alrededor de los BRM dentro de una zona geográfica, tales como juegos, listados, recuerdos, “challanges” (campeonatos), etc, tanto sea para los excursionistas tomados individualmente como para los clubes, son exclusivamente de la competencia del representante ACP y de su asociación de referencia.

Articulo 16 : Los brevets BRM y los organizadores, (asociación u otros) solo podrán figurar, dentro del calendario ACP, en su zona geográfica de origen, cualquiera que sean el lugar de salida efectiva o de las asociaciones donde sus miembros son afiliados. Los organizadores están obligados a utilizar los carnets de ruta de su zona geográfica de origen.
Un organizador (en particular un club fronterizo) podrá aparecer una segunda vez sobre el calendario ACP como organizador aparente dentro de otra zona geográfica distinta de  la de origen, con el acuerdo del representante ACP de esta zona geográfica, teniendo por obligación formal la de aplicar el primer apartado del presente articulo.

Articulo 17 : Participando en un brevet BRM, los excursionistas aceptan la publicación de su identidad y del tiempo empleado dentro de los resultados publicados por los interventores. En ningún caso su identidad podrá ser utilizada con fines comerciales o ser tramitados a un tercero para este fin.

Articulo 18 : El echo de inscribirse y tomar la salida de un brevet implica por la parte interesada la aceptación sin reserva del presente reglamento. Toda queja o reclamación, cualquiera que sea el motivo, se formulará por escrito y se enviará, dentro de las 48 horas siguientes a la prueba, a los organizadores, los cuales la examinarán y la tramitarán con sus opiniones al responsable ACP (Francia) o al representante ACP (fuera de Francia) para examinarlo antes de decidir.

Articulo 19 : En caso de apelación del interesado, la carpeta se enviará al Comité Director del ACP con las opiniones expresadas por los organizadores y las del representante ACP. El Comité Director del ACP regulará, sin posibilidad de réplica, los casos y los litigios que este reglamento pudieran haber omitido.

No hay comentarios:

Publicar un comentario